សហពន័្ធប៊ូលនិងប៉េតង់កម្ពុជា
Fédération de Boules et de Pétanque du Cambodge

ទៅទំព័រដើមវិញ

ក្បួនច្បាប់

សូមចុចទីនេះដើម្បីយកឯកសារ

សហព័ន្ធអន្តរជាតិ

តារាងនៃការ​ប្រកួតជើងឯកពិភពលោកបុរសចាប់តំាងពិថ្ងៃកំណើតមក ,សូមចុចខាងក្រោមដើម្បីយកឯកសារ