សហពន័្ធប៊ូលនិងប៉េតង់កម្ពុជា
Fédération de Boules et de Pétanque du Cambodge

ទៅទំព័រដើមវិញ

មេដាយ​

មេដាយពិភពលោក ចំនួន៨ក្នុងអាណត្តិទី៥​(២០១៣-២០១៧)ពិសេសបំផុតគឺមេដាយមាសចំនួន៥​
តាំងពីដើមទីមកទល់ពេលនេះ​ប៉េតង់កម្ពុជាបានទទួលមេដាយសារុបចំនួន២៤០(បូកបញ្ចូលទាំងមេដាយស៊ីហ្គេម២០១៧​៖ ​មាស១, ប្រាក់១ និង​ សំរិទ្ធ៣ និងពិភពលោកនៅប្រទេសចិន,មាស១,សំរិទ្ធ១។​

សារ៉ុបទាំងអស់៖
មេដាយមាស ៦៤​
មេដាយប្រាក់ ៨១​
មេដាយសំរិទ្ធ៩៦

កម្ពុជាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៨ក្នុងពិភពលោកក្នុងចំនួនសាហព័ន្ធ៥៨៖

១ ​​បារំាង ៤៧មេដាយមស
២ ថៃ ១៥មេដាយមាស
៣ អេសស្ប៉ាញ ១០មេដាយមាស
៤ បេលហ្សិក ៨មេដាយមាស
៥ ទុយនេហ្សី ៦មេដាយមាស
៦ ម៉ាដាហ្កាសស្កា ៦មេដាយមាស
៧ អ៊ីតាលី ៥មេដាយមាស
៨ កម្ពុជា ៥មេដាយមាស
 • កម្ពុជាបានទទួលមេដាយមាសចំនួន៥,ប្រាក់១ និងសំរិទ្ធ២ ក្នុងការបកួតរើសជើងឯកពិភពលោកក្នុងអាណត្តិទី៥នេះ។​ នៅអាណត្តិមុនមុនយើងបានទទួលមេដាយសារុប ទំាងអស់ំចំនួន១​គឺសំរិទ្ធ
 • ក្នុងអាណត្តិទី៥នេះកម្ពុជាបានទទួលមេដាយចំនួន៨ក្នុងការប្រកួតរើសជើងឯកពិភពលោក​
 • ឆ្នំា២០១៣អ្នកស្រីកែ ឡេង បានយកមេដាយមាសពិភពលោកក្នុងវិញ្ញាសារវាយស៊ីបនារីនៅប្រទេសបារំាង
 • ក្នុងឆ្នំាដដែលកន្លែងដដែលនេះអ្នកស្រីកែឡេង, អ្នកស្រី អ៊ុក ស្រីមុំ,​ កញ្ញា អ៊ុម ចន្ទ្រា និងកីឡាការនីអ៊ុន ស្រីយ៉ា បាន ទទូលមេដាយសំរិទ្ធក្នុងការប្រកួត៣ទល់និង៣ ផ្នែកនារី
 • ឆ្នំា២០១៥កីឡាការនី កែ ឡេង បានយកមេដាយមាសពិភពលោកម្ដងទៀតជាលើកទី២ក្នុងវិញ្ញាសារវាយស៊ិបដែលបានប្រព្រិត្តទៅនៅប្រទេសថៃ
 • ឆ្នាំ២០១៦កីឡាករ សុខ​ ចាន់មាន បានឈ្នះមេដាយមាសជើងេកពិភពលោកក្នុងវញ្ញាសារវាយស៊ីបបុរសនៅប្រទេស​ Madagascar
 • ឆ្នំា២០១៧ កីឡាការនី អ៊ុក ស្រីមុំ បានយកមេដាយមាសពិភពលោកក្នុងការប្រកួត១ទល់១ផ្នែកនារីនៅប្រទេស បិលហ្សិក (Belgique)
 • ក្នុងឆ្នំាដដែលកន្លែងដដែលកីឡាករ ញែម បូរ៉ានិងកីឡាការនី ស្រៀង ​សារ៉ាឃិមបានយកមេដាយប្រាក់ក្នុងវិញ្ជាសារ បុរសម្នាក់និងនាំរីម្នាក់
 • ធ្មីៗនេះ,​ខែ១២,​ឆ្នំា​ ២០១៧ នៅប្រទេសចិនគីឡាការនីកែ ឡេងបានយកមេដាយមាស១ទៀតក្នុងវិជ្ញាសាវាយស៊ីបព្រមទំាងរួមជាមួយកីឡាការនី៣រូបទៀត,​អ៊ុន​ ស្រីយ៉ា,​ អ៊ុក សរីមុំ​ និង ស្រៀង សូរាឃិម
  លេងក្នុងវិជ្ញាសា៣ទល់៣បានទទួលនូវមេដា់យសំរិទ្ធ១ទៀត
ចំនួនមេដាយសារ៉ុបទំាងអស់នៃឆ្នាំ២០១៧ ​

World Championship single, mixed dubble in Belgium
មាស១ ប្រាក់១ សំរិទ្ធ ០​
Mekong Game
មាស២ ប្រាក់១ សំរិទ្ធ២​
Sea Game
មាស១ ប្រាក់១ សំរិទ្ធ៣​
Pan Pacific
មាស០ ប្រាក់០ សំរិទ្ធ២​
Worldchampionship women and Junior
មាស១ ប្រាក់០ សំរិទ្ធ១​
World Confederation cup
មាស? ប្រាក់?សំរិទ្ធ?​​
First Asien Championship
មាស ៣ ប្រាក់ ០ សំរិទ្ធ២​

មេដាយសារុបឆ្នំា២០១៧
មាស ៨
ប្រាក់ ៣
សំរិទ្ធ ១០

សារ៉ុបទំាងអស់ដែលកម្ពុជាយើងបានទទួលចាប់ពីសហព័ន្ធបានបង្កើតឡើងមានចំនួន​ ២៥១

មេដាយមាស ៧០​
មេដាយប្រាក់​៨១
មេដាយសំរិទ្ធ១០០