សហពន័្ធប៊ូលនិងប៉េតង់កម្ពុជា
Fédération de Boules et de Pétanque du Cambodge

ទៅទំព័រដើមវិញ

ប្រកួតជើងឯកពិភពលោកនៅប្រទេសចិនថ្ងៃទី៤ដល់ទី១២ខែវិច្ឆិការឆ្នាំ២០១៧
សូមចុចខាងក្រោមនេះដើម្បីយកឯកសារនៃការប្រកួត៖
សមាជិកនៃសហព័ន្ធអន្តរជាតិមានចនួន១០២ប្រទេស៖
១) ទ្វីបអាស៊ីចំនួន២២
២) ទ្វីប អាហ្វ្រិកចំនួន២៣
៣) ទ្វីប អឺរ៉ុបចំនួន៤៤
៤) ទ្វីបអ៉ូសេអានី(កោះសមុទ្រ)ចំនួន៥
៥) ទ្វីបប៉ាណាំអាមេរិកចំនួន៨
សហព័ន្ធអន្តរជាតិ

តារាងនៃការ​ប្រកួតជើងឯកពិភពលោកបុរសចាប់តំាងពិថ្ងៃកំណើតមក ,សូមចុចខាងក្រោមដើម្បីយកឯកសារ

បទប្បញ្ញត្តិនៃការរៀបចំការប្រកួតរើសជើងឯកពិភពលោក