សហពន្ធ័កីឡាប៊ូលនិងប៉េតង់កម្ពុជា
Fédération de Boules et de Pétanque du Cambodge

ទៅទំព័រដើមវិញ

សូមចុចចំណុចខាងក្រោមដើម្បីចម្លងយកឯកសារ
  • សមាគម

ថវិកាគំាទ្ររបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន​ និងកីឡាសម្រាប់សកម្មភាពប៉េតង់ឆ្នំា ២០១៨

    ឆ្នំា២០១៨កីឡាប៉េតង់បានទួលថវិកាពីក្រសួង ចំនួន១០០លានរៀលចែកចាយដូចត៏ទៅ៖​
    - ការងាររដ្ធបាលចំនួន ២០%
    - ការងារបណ្ដុះបណ្ដាល ៣៥%
    - ការប្រកួតប្រចំាឆ្នំា ៤៥%
មេដាយ

ក្រុមជំរើសជាតិថ្នាក់ថ្នាលជាមួយនិងគ្រូបង្វឹកឆ្នំា២០១៨
ក្រុមជំរើសជាតិជាមួយនិងគ្រូបង្វឹកឆ្នំា២០១៨

Les selectionnés 2018
បុរស ២០១៨ senior2018
នារី២០១៨
Femme2018
ថ្នាល២០១៨
Junior2018