សហពន័្ធប៊ូលនិងប៉េតង់កម្ពុជា
Fédération de Boules et de Pétanque du Cambodge

ទៅទំព័រដើមវិញ

សហព័ន្ធអាស៊ី (ABSC)2017

គណកម្មាធិការប្រតិបត្តិ (Executive Committee) :

ប្រធាន (President):Tan Sri Dato Seri Mohamad Noor Abdul Rahim (Malaysia)
អគ្គលេខាធិការ (General Secretary) : Suphonnat Lamlert (Thailand)
អគ្គហេរញ្ញឹក ( General Treasurer):Cheah Ban Cheng (Malaysia)

សមាជិក (members):
- Miao Tien-Yu (Chinese Taipei)
- Mohammed Mehedi Masud (Bangladesh)
- Jesem Manoucheri (Iran)
- Churin Pataradilok (Thailand)
- Doan Tuan Anh (Vietnam)
- Mitsuo Shimizu (Japan)

Website:www.asianboulessport.org

https://www.asianboulessport.org

សូមចុចយកឯកសារជាភាសារអង់គ្លេសនៅខាងក្រោមនេះ
Please click on the rubrics right down for obtain the documents

ប្រទេសឡាវ,​ ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា និងប្រទេស អ៊ិនដូនេស៊ី មិនអនុញាតឲ្យចូលរូមជើងឯកពិភពលោក
សហព័ន្ធអន្ដរជាតិFIPJPបានទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់នៃសហព័ន្ធអាស៊ីថ្មីដែលមានឈ្មោះABSCដែលបានសម្រេចដូចត៏ទៅ៖
១) ការប្រកួតរើសជើងឯកទ្វីបអាស៊ីត្រូវប្រព្រឹត្តិទៅនៅប្រទេសថៃនាក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃទី៨ដល់ថ្ងៃ១០ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៧
២)ក្នុងពេលកំពុងរង់ចាំការសុំចូលជាសមាជិកABSC,​គណកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធអន្តរជាតិបានសម្រេចជាបន្តោះ
អាសន្ន​ដកហូតសិទ្ធិជាសមាជឹកFIPJPប្រទេសចំនួន៣នៅអាស៊ីៈ
-ប្រទេសឡាវ,
-ប្រទេសអ៊ិនដូណេស៊ី
-ប្រទេសមីយ៉ានម៉ារ
ប្រទេសទាំង៣នេះមិនអាចចូលរួមក្នុងការប្រកួតរើសជើងឯកពិភពលោកនៅប្រទេសចិននាថ្ងៃទី៣ដល់ថ្ងៃទី១១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៧
បានទេបើសិនជាគាត់នៅតែមិនទាន់ចូលជាសមាជឹក។
៣) សហព័ន្ធណាមួយឬបុគលណាមួយដែលហ៊ានរៀបចំការប្រកួតជើងឯកអាស៊ីមិនស្របច្បាប់នឹងត្រូវដកសិទ្ធិជាសមាជិកជាស្វ័យប្រវត្តិ
ពីFIPJPហើយនឹងត្រូវប្រឈមមុខចំពោះគណកម្មាធិការប្រតិបត្តិជា"ខ្វះវិន័យ"។
៤)សហព័ន្ធទាំងឡាយណាដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមិនប្រក្រតីនេះនឹងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មដូចគ្នា។

  • ជើងឯកអាស៊ី ឆ្នំា២០១៧​ ពីថ្ងៃទី៩ធ្នូដល់១១ធ្នូឆ្នាំ ២០១៧ នៅបាងកក
  • ASIA CHAMPIONSHIP in Thailand (Bangkok) from 9th december to 11th december 2017

  • ពានរង្វាន់សហសហព័ន្ធ​ពីថ្ងៃទី៦​ខែធ្នូដល់ថ្ងៃទី០៩ខែធ្នូ​ឆ្នាំ២០១៧នៅបាងកកប្រទេសថៃ

  • Confederation cup from 6th december to 9th december 2017 in Thailand Bangkok at the same place

  • សូមចុចខាងក្រោមនេះដើម្បីយកឯកសារ