សហពន័្ធប៊ូលនិងប៉េតង់កម្ពុជា
Fédération de Boules et de Pétanque du Cambodge

ទៅទំព័រដើមវិញ

ថ្នាក់ជាតិ

អន្តរជាតិ

ការបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ជាតិនឹងផ្ដើមធ្វើនៅដើមឆ្នាំ២០១៨។ ឥឡូវនេះអ្នកដែលបាន
ទទូលនៅការងារនេះពីអគ្គលេខាធិការ អ៊ិន កឹម ស៊្រុន គឺលោក សាយឈឿននិងលោក នាងសាប់បា។
អ្នកទាំង២នាក់នេះបានចាប់រៀបចំឯកសារសំរាប់បណ្ដុះបណ្ដាលតាមស្តង់ដាអន្ដរជាតិ
ការបណ្ដុៈបណ្ដាលនេះចែកចេញជា២ករណី ១គឺក្បួនច្បាប់កីឡាប៉េតង់ ២គឺរបៀប
បង្វឹកតាមក្បួនអន្ដរៈជាតិ។ ពេលចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិមួយៗ អ្នកដែលចូលរួមនឹងបាន ទទួលសញ្ញាប័ត្រពីសហព័ន្ធតាមលំដាប់ថ្នាក់ (level)ជាគ្រូបង្វឹកឬជាអាជា្ញកណ្ដាល។
ការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបង្វឹកជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដល់ជនជាតិជប៉ុនម្នាក់
នៅភ្នំពេញចំនួន៥ថ្ងៃ បានបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះ។ លោកបានទទួល
សញ្ញាប័ត្រពីឯកឧត្តមអនុប្រធានទី១ ឯកឩត្ដម ព្រហ្ម ឌិន ។