សហពន័្ធប៊ូលនិងប៉េតង់កម្ពុជា
Fédération de Boules et de Pétanque du Cambodge

ទៅទំព័រដើមវិញ

ការទំនាក់ទំនង (contact)


សហព័ន្ធកីឡា ប៊ូល និង ប៉េតង់កម្ពុជា

Federation of Boules and Petanque of Cambodia

ADDRESS:
NOCC. P.O Box 101, house #1,Poland Republic Blvd, sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara
Phnom Penh, Cambodia

E-MAIL:
info@petanquecambodia.com

TELEPHONES:
In Kim Srun (General Secretary): +85517685746
E-mail General secretary: srun@khmerload.com
Office information: +85512439310

WEBSITE:
http://www.petanquecambodia.com

WEBMASTER:
zabbar.neang@gmail.com
Vice General Secretary

- President: His Excellency samdech kralahom Sar Kheng

- Vice-President: His Excellency Prom Din

- General Secretary: Mr Inn Kim Srun

- General Treasurer : Mr Somay Sokea